بسم الله الرحمن الرحیم


برو بیرون به کارگردانی جوردن پیل  فیلمی در ژانر وحشت است اما با سبکی جدید . همیشه فیلم های ژانر وحشت در نزد مخاطب عام سینما با خشونت مفرط و جن و جنگیری و حضور یک روح شناخته میشود اما جوردن پیل در فیلمش موضوعی اجتماعی را وارد این ژانر کرده است و تعلیق های بسیار زیبا و به موقع توانسته است فیلم خود را نامزد دریافت اسکار بکند.

""برو بیرون""  به موضوع نژاد پرستی مدرن پرداخته است  و سعی دارد از زاویه آفریقایی - آمریکایی  نژاد پرستی هایی که در حق سیاه پوست ها میشود را به نمایش بگذارد .

امروزه از بردگی کامل یا کشتن سیاه پوستان به خاطر نژاد پرستی در آمریکا کمتر میشنویم اما همچنان موضوع آفریقایی - آمریکایی ها یک بحث روز و داغ در محافل اجتماعی و علمی آمریکا می باشد


دیگر نژاد به عنوان لکه ننگ یا یک امر ضعیف بازنمایی نمی شود بلکه نژاد سیاه  این بار قدرت مند هست و سفیدان هستند که نقاط قوت نژاد سیاه را میخواهند کسب کنند اما همچنان سفیدان در جامعه برتر هستند و آن ها هستند که باید قوی تر بشوند.

فیلم با آشنایی یک دختر سفید پوست و یک دختر سیاه پوست در جریان است و آشنایی کریس ( مرد سیاه پوست ) با خانواده آرمیتاژ ( خانواده دختر سفید پوست ) که در ادامه پی میبرد که گروهی از سفید پوستان سعی در تسخیر مغز و ذهن و اعصاب سیاه پوستان دارند تا به حیات خود ادامه داده و از قدرت های آن ها نیز بهره مند شوند.

امروزه یکی از مباحثی که در بحث نژاد پرستی مطرح میشود حل شدن هویت سیاه پوستان به عنوان وارثان فرهنگ خود در فرهنگ سفید پوستان است به عبارت دیگر گرچه برده داری به پایان رسیده است اما همچنان برده داری فرهنگی ادامه دارد و فرهنگ غالب بر فرهنگ سیاه پوستان سیطره دارد و آن را در خود حل میکند و سیاه پوستان را به همراه فرهنگشان مجبور به تبعیت از فرهنگ غالب میکند.

در فیلم مشاهده میکنیم ذهن و فکر و اعصاب سیاه پوستان با عمل جراحی و هیپنوتیزم است که در اختیار سفید پوستان قرار میگیرد که این میتواند به نوعی بازنمایی از همین امر برده داری مدرن و نژادپرستی نو باشد که به دنبال استحاله فرهنگی هر نژاد و اجبار به تبعیت از فرهنگ غالب میکند.


در نهایت مشاهده این فیلم رو به شدت توصیه میکنم...