بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی از انسان ها آنقدر بزرگند که امثال من نمیتون چیزی در موردشون بگن .هرچی فکر کردم خیلی نمیتونم در مورد شهید احمد علی نیری مطلبی بنویسم پس به سخن استادش در مورد خود شهید اکتفا میکنم .

آیت الله حق شناس  میفرمودند: آقا جان بروید در این تهران بگردید و ببینید کسی مانند این احمد آقا پیدا میکنید؟

رفقا آیت الله العظمی بروجردی حساب و کتاب داشتند اما من نمیدانم این جوان چه کرده بود چه کرد که به اینجا رسید که حساب و کتاب نداشته.


پ.ن : مربیان فرهنگی و تربیتی حتما این کتاب رو مطالعه کنند. الگوی خوبی از یک مربی کامل فرهنگی است.


پیری و جوانی چو شب و روز برآید

                                                                        ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم

                                                             پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم